1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

  • Utvikling og konstruksjon
  • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Rehabiliteringsavd

fysioberthine01Rehabiliteringsavdelingen på Øyane sykehjem 
har 8 plasser. Avdelingen ligger i underetasjen 
i hovedbygget, og har egen inngang fra baksiden. 
 

Vi gir et bydekkende tilbud, dvs. at alle som bor i 
Stavanger kan søke om plass her. 


Varigheten på oppholdet er som regel 3-6 uker, 
med mulighet for forlengelse etter behov. 


I avdelingen er vi flere ulike fagrupper som jobber 
sammen.


Hva er rehabilitering

Rehabilitering er et målrettet, tidsavgrenset treningsopphold som skal hjelpe deg etter en skade eller ved sviktende helse, slik at du blir bedre i stand til å klare deg selv.


Hvem kan ha nytte av tilbudet

Dersom du etter en operasjon eller sykdomsperiode fungerer dårligere enn du gjorde tidligere, kan et opphold på rehabiliteringsavdelingen være aktuelt for deg.

Målet er å vende tilbake til egen bolig, så det forventes at du er motivert og villig til å gjøre en innsats for å bli bedre. I løpet av oppholdet vil også hjemmesituasjonen din bli tilrettelagt, dersom dette er nødvendig. Har du behov for hjelp når du kommer hjem, samarbeider vi med Hjemmebaserte tjenester om dette.

 

Hvordan søke om opphold

Du må selv søke om et rehabiliteringsopphold. Hjemmebaserte tjenester, legen din eller sykehuset kan også hjelpe deg. Søknadsskjema får du hos legen din eller på Bestillerkontoret.

Kostnadene for et rehabiliteringsopphold følger Stavanger kommunes betalingssatser for opphold i institusjon.

 

Rehabskolen

Rehabskolen er et ukentlig, frivillig tilbud til brukerne i avdelingen. 
Det undervises i:
 

  1. Aktiv selvhjelp
  2. Fysisk aktivitet og trening
  3. Kosthold og ernæring 
  4. Plan for fremtiden
  5.  

Rehabskolen har lært oss at: 
"Helse er ikke fravær av plager, men mestring av livets krav!"

 

Prøv selv!

p1000546En av brukerne våre sa dette om sitt opphold:


- Fikk tilbake troen og tryggheten på meg selv
- Økt styrke i beina
- Nytt pågangsmot
- Rikt sosialt fellesskap
- Knyttet nye sosiale kontakter
- Positivt og oppmuntrende miljø
- Kan ikke betales med penger