Kontakt

Har du lyst å bli frivillig ?
 

Velkommen til å ta kontakt!
 

Ansvarlig for frivillig arbeid
Torhill Sjo
Tlf. 51 85 69 20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Øyane

1.1 KVALITET

Hva er kvalitet?

”Kvalitet er alt som kan forbedres sett fra brukerens synspunkt”

Ada Schreiner

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette.

Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene som Øyane produserer.

Vi ønsker også å ta vare på de ansatte på en slik måte at de føler seg verdsatt og trygge. Arbeidet med HMS er i så måte et prioritert område som inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet, medarbeidernes holdning og kvalitetsforståelse sammen med faglig dyktighet, skal sikre at vi lever opp til brukerens krav og forventninger om god behandling og service.

For å videreutvikle kvalitetssystemet på Øyane, har vi tatt utgangspunkt i de generelle prinsippene for oppbygging av et kvalitetssystem som er beskrevet i ISO 9001-2008.

ISO står for Internasjonal Organization for Standardization, og er en internasjonal standard for kvalitetssikring og ledelse.

Les mer om ISO-standarden her

Aktuell link fra: Tidsskrift for Den norske legeforening


Link til Dovre sertifisering 

Noen punkter i standarden har vi valgt å utelate, da de ikke er relevante i denne type virksomhet. Utelatte systemelementer er:

  • Utvikling og konstruksjon
  • Kontroll med overvåkings –og måleutstyr

 

Mål for det frivillige arbeidet

De frivillige arbeider sammen med de ansatte for at Øyane sykehjem skal være et sted med trivsel, mening og innhold for den enkelte.


Hva betyr frivillig arbeid i vår sammenheng?

hagelaget 

Frivillig arbeid på Øyane sykehjem betyr kort og godt ubetalt innsats og et utfyllende, positivt tilskudd til det personalet gjør. Først og fremst ønsker vi at de frivillige skal ivareta den sosiale siden, og at medmenneskelighet, trivsel og kontakt blir satt i høysetet.

 Du kan f.eks. være turvenn, besøksvenn, følgesvenn eller sjåfør. Vi er også glad for å få frivillig hjelp i kafeen, ved frokost eller middag, og til vedlikehold av hus og hage. Vårt utgangspunkt er at det du har lyst til å bidra med, har vi helt sikkert bruk for!

Antall frivillige har holdt seg stabilt over flere år. Vi har nå 40-50 frivillige medarbeidere knyttet til sykehjemmet og trenger flere hender. Ta kontakt med oss!
 

Hvem kan være frivillig?

I prinsippet kan alle med tid, overskudd og lyst være frivillige. Vi ønsker oss mangfold og liv, det vil si at frivillige i alle aldre og med forskjellig bakgrunn er velkomne til å prøve.
 

Gjennom årene har vi hatt både skoleelever, småbarnsmødre, yrkesaktive, pensjonister, tidligere og nåværende pårørende og tidligere og nåværende ansatte som frivillige.

Hvor ofte og hvor lenge?

Det er den frivillige selv som bestemmer omfanget av hjelpen de gir. Noen velger å komme hit til faste tider, mens andre kan kontaktes ved behov. Som regel inngår vi en avtale om arbeidstid og oppgaver, det er mest ryddig for begge parter.
 

Ikke lønn, men belønning...

dugnad hagelaget Som frivillig får du
 

- gleden av å hjelpe andre
 - mening og innhold i hverdagen
 - treffe andre, likesinnede, hyggelige mennesker
 - lære og erfare noe nytt
 

Øyane sykehjems venner

9e31d95895e322e8e09b27dc1d423c38

936335fda38fee641a308af225a43765


Øyane sykehjem har en egen venneforening som arbeider for beboernes trivsel og velferd. I løpet av året lager de i stand flere tilstelninger og kosekvelder. Gjennom åresalg og utlodninger samler de inn penger som brukes til gode formål på huset.