I trygge hender - forebygging av trykksår (2013 -)

Pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender" er et nasjonalt prosjekt med flere innsatsområder. Se link til prosjektets hjemmeside her. Øyane sykehjem har valgt å delta i satsingsområde "Trykksår" og er med et læringsnettverk med andre virksomheter.

Målet med kampanjen er å:
  • Redusere unødig pasientskade i helsetjenesten
  • Utvikle en god pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten
  • Bygge en varig struktur for å følge opp pasientsikkerhet

Vi startet i begynnelsen av mai 2013 i avdeling C med å vurdere alle pasientene for trykksårrisiko. For alle pasienter som er i risikosonen er det videre opprettet systematiske tiltak for, og det blir lagt inn ukentlige målinger i extranett på kampanjens hjemmeside. Hensikten med målingene er å bevisstgjøre hver enkelt ansatt i forhold til forebygging av trykksår samt å kunne vurdere om om vi blir bedre.
Avdeling A startet opp i begynnelsen av august, og i løpet av utgangen av 2013 ønsker vi at alle avdelinger skal delta.

Prosjektgruppen består av:
Hilde R. Nygård (Hjelpepleier m/videreutdanning i sår og sårbehandling - avd. A), Elin Espeland Nilsen (Sykepleier m/videreutdanning i sår og sårbehandling - rehab. avd.), Mona Husebø (Helsefagarbeider/sårkontakt avd. C), Alice Kjellby (Hjelpepleier/sårkontakt avd. C), Kristina S. Eriksen (Sykepleier avd. C) Irene Larsen(Avdelingsleder avd. C), Anh Nguyen(Sykepleier avd. A) og Tove Øie (sykepleier/måleansvarlig).

 

Magnet/Pathway (2011-2014)

Magnet/Pathway to Excellence in Long Term Care - "En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie" 

Magnet (fra USA) er et helhetlig system for kvalitet og samhandling i helsetjenesten. Øyane sykehjem er med som en av pilotvirksomhetene i regi av Norsk sykepleierforbund (Se link). 
Sidestilt med Magnetmodellen, finner vi kvalitetsveiviseren (Pathway to Excellence in Long Term care), som særlig er aktuell for sykehjem og som Øyane har valgt å fokusere på. Dette er en modell som favner de mest sentrale elementer som gir høy faglig standard på sykepleietjenesten og et godt arbeidsmiljø. Veiviseren består av tolv praktiske standarder som rutiner for avvikshåndtering, systematisk opplæring av nyansatte, karriereveiledning, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, tverrfaglig samhandling og netttverksarbeid, system for kvalitet og kompetanse samt kunnskapsbasert praksis.

Prosjekt arbeidsgruppa består av: Anne Irene Osmundsen, May Ingunn Helland, Sturla Haslerud (leder), Christina Eriksen og Tove Øie.

 

Aktivitetsdosetten (2009-2010)

I 2009 fikk vi støtte fra Stavanger kommune et kompetansehevingsprosjekt vi kalte "Aktivitetsdosetten, tilpassede aktiviteter til beboere på sykehjem".  Prosjektet ble den gang presentert slik:

Det foregår mange gruppeaktiviteter på sykehjemmet som felles trim, aktiviteter på arbeidsstuen, andakt med mer og vi har mange felles arrangementer som dans, konserter, politiske debatter, foredrag med videre. Men det er en gruppe sykehjemsbeboere vi sjelden når med vårt eksisterende tilbud. Det er de beboere som av forskjellige årsaker ikke kan delta på gruppeaktivitetene. 

dosettMetoden er å foreta en individuell kartlegning av beboerens og interesser og behov og deretter legges aktivitetsdosetten, en ukentlig plan med tilpassede aktiviteter. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerter og forhindre uro. 

"Aktivitetsdosetten" skal være et verktøy og fungere omtrent som en dosett og inneholde aktiviteter i stedet for medisin. Tanken er at en resept på aktivitet skal være like viktig å "dele ut" som nødvendig medisin. 

I tillegg til at det er ønskelig å innføre "Aktivitetsdosetten" som et nødvendig og varig tiltak for å fremme livskvalitet og brukermedvirkning, vil vi utvikle et opplæringsopplegg og lage en "felleskatalog" bestående av aktivitetsforslag og ideer til bruk ut fra interessesjekklisten. Prosjektet bygger på tverrfaglighet og legger op til et samarbeide med personal, pårørende, frivillige og lokalmiljøet. 

Prosjektgruppen består av: Ergorterapeut Gro Finnvik Øpsen, sykepleier Linn Andreassen, hjelpepleier Hilde Nygaard og prosjektleder Lone Koldby. Som støttespiller har vi tilsynslegen vår Deborah Berga og avdelingssykepleier Anne B Larsen samt mange dedikerte medarbeidere på avdeling A.
 

Nytt om Aktivitetsdosetten

Aktivitetsdosetten har fått egen hjemmeside. Følg med for fordrag og kurs på www.aktivitetsdosetten.no.
Presentasjon av Aktivitetsdosetten i pdf.
Se artikkel fra Stavanger Aftenblad

Aktivitetsdosetten på Facebook

 

3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø (2008-2010)

prosjektgruppebilde 3-2-1"3 - 2- 1 Sammen for et godt arbeidsmiljø" er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, NAV og partene i arbeidslivet. Som innledning til prosjektperioden ble det høsten 2008 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet til organisatoriske og psykososiale forhold på arbeidsplassen. Resultatet danner grunnlag for det videre satsingsarbeidet i forhold til arbeidsmiljøet i 2009 og 2010.

Målet er å opprettholde og videreutvikle et godt og inkluderende arbeidsmiljø, redusere sykefraværet samt å  øke den reelle avgangsalder.

Last ned sluttrapport her

Aktuell linkfra idebanken: www.idebanken.org/Sykefrav%C3%A6r/197769.cms


 

Et kulturprosjekt på tvers av generasjoner (2008)

"Livet, kunsten og kulturen"  er et Stavanger2008-prosjekt som ble gjennomført i skoleåret 2007/2008.


bokforsideVi har latt oss inspirere av visjonen Open Port til på forskjellig vis å jobbe med verdiene toleranse, åpenhet og fellesskap. Sammen med Vågen barnehage, Hundvåg og Austbø skole (6. og 9. trinn) har vi gjennom 2 prosjekter jobbet med disse verdier. Vi har malt bilder i lag hvor temaet var blomster og fortalt historier til hverandre. Historiene ble gjenfortalt av elevene og emnene var andre Verdenskrig, skoletid, tradisjoner og mat. 

Det var et prosjekt som gjorde inntrykk på både unge og gamle og selv om mye her endret seg på åtti år fant vi også mange likhetspunkter.

Malerier, historier, foto og loggbøker fra prosjektet er samlet i en bok og selges på Øyane sykehjem samt på Gardum bokhandel i Stavanger. For spørsmål kontakt prosjektkoordinator Lone Koldby lone.koldby@stavanger.kommune.no
 

 Les rapporten her.
 

Med pasientens øyne... (2007-2009)

""... med pasientens øyne" er tittelen på det landsomfattende kvalitetsforbedringsprosjektet, i regi av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Øyane er et av to sykehjem i Rogaland som er valgt ut til å delta. Prosjektgruppen (bildet) består av ansatte, ledelse og brukerrepresentant. Målet for prosjektarbeidet er at brukere og beboere ved sykehjemmet skal oppleve medvirkning og medbestemmelse. Vi jobber også for at medarbeiderne skal få styrket sin kompetanse innen brukermedvirkning. I løpet av prosjektperioden skal prosjektgruppen delta på fire læringsseminar i regi av NSF.

prosjektgr nsf2Blant tiltakene vi ønsker å iverksette er:
 

Brukerkonferanse
Etikkskole for ansatte
Filosofigruppe for brukere og ansatte
Kartlegge brukeres og pårørendes erfaringer med  brukermedvirkning
 

Dersom du har tanker og idéer om temaet brukermedvirkning i sykehjem, ta gjerne kontakt med prosjektleder. Last ned rapport  "Med pasientens øyne" her.               Spredningsseminar på Bolkesjø
 

Nok en gang har prosjektteamet fått deltatt på en inspirerende samling med prosjektet …med pasientens øyne”…som har fokus på brukermedvirkning.
 
Her fikk vi dele erfaringer i forhold til tiltak og prosjektarbeidets positive og utfordrende sider.
 
Dessverre deltok ikke vår brukerrepresentant Arthur Langerud på seminaret, men på læringsseminarene har han vært en inspirasjon for flere av teamene. Arthur har også deltatt på refleksjonsgrupper med personalet, samt intervjuet flere av våre beboere.
 
Prosjektleder Trude Konsmo presenterte deler av vårt forbedringsarbeid og Arthur sin viktige rolle på konferansen om Brukermedvirkning som ble arrangert i tilknytning til vårt seminar.
 
Prosjektteamet la frem vårt arbeid med prosjektgrupper og hattefesten, som igjen er et resultat av personalet sitt engasjement i endringsarbeidet.
 
Vårt mål er at beboerne skal oppleve trygghet og tilgjengelighet i relasjon til pleiepersonalet. Dette formidler vi gjennom å ha refleksjonsgrupper på tvers av pleieavdelingene hvor fokuset er å styrke personalet sin bevissthet i forhold til brukermedvirkning.
 
Utviklingsleder Anette Nilsson fra Jønkøping i Sverige ledet oss gjennom et inspirasjonsforedrag om hvor viktig det er å fange potensialene og gjøre alle medarbeidere til forbedringscoacher i hverdagen.
 
Dette var nok siste gang prosjektteamet møtte de andre teamene, men vi har skaffet oss et nettverk hvor vi kan fortsette å holde kontakt og muligens besøke eller hospitere hos hverandre. Vi takker for seg og håper personalet er inspirert til å være ressurspersoner i refleksjonsgruppene fremover.
 
 
Hilsen
Helge Gabrielsen
Arthur Langerud
Aase Ask
Hilde Nygård
Irene Berstad


 

Diabetes i sykehjem (2007)

Øyane sykehjem fikk i 2007 bevilget prosjektmidler gjennom Stavanger kommunes undervisningssykehjemsprosjekt. Prosjektet "Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring" startet sitt arbeid i august 2007. Fokuset for gruppens arbeid har vært kunnskapsøkning innen diabetes, samt å skape en felles forståelse for håndtering av diabetes i sykehjem. samtidig har målet vært å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom pleieavdelingene og kjøkkenet. Prosjektgruppens arbeid har blant annet resultert i:
 

  • Diabetespermen - fagstoff om diabetes til bruk for personalet og i pasientveiledning
  • Kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer relatert til diabetes
  • Øyane sykehjem medlem i Norsk Diabetes Forbund (NDF)
  • Reduksjon i sukkermenge ved tillaging av mat (Kjøkken)
  • Tilbud til avdelingene om grovere brød
  • Tilgang til Helsebiblioteket
  • Ressurspersoner i diabetes i alle avdelinger


Last opp rapport fra diabetesprosjektet her