Strategisk plan 2011-2013

I 2011 starter en ny treårsperiode med Strategisk Plan, der vi har satt som motto: 

Aktiv omsorg i et helsefremmende miljø! 


Høsten 2010 arrangerte vi for tredje gang studietur til Spania, og utgangspunktet for planleggingen er i all hovedsak sammendraget av gruppearbeidene fra denne turen. Materialet er i etterkant gjennomgått og prioritert av kompetansegruppa og lederforum, og det er valgt ut tre satsingsområder for 2011-2013:

Mat - Aktivitet - HMS/Kvalitet.

                                                                           
 lunsj på fyret 2 lunsj på fyret 4 lunsj på fyret 3
 Spania 2010: En god lunsj etter spasertur til fyret - populært!


Aktiv omsorg blir vektlagt både i St.meld. nr. 25(2005-2006) og i Stavanger kommunes eget strategidokument Omsorg 2025. Herunder hører mat, måltider og aktivitet:

"Mat er mer enn tilførsel av næring. Det er smak, lukt og opplevelse. Det er kultur, tradisjon og identitet, og det er ofte selskap og fellesskap med andre." (St.meld. nr. 25 (2005-2006), s. 99.)

"Fokus for omsorgsarbeidet må dreies mer mot brukers ressurser enn brukers funksjonstap. Tjenestetilbudet skal bidra til at brukeren får leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse." (Omsorg 2025, s. 18.)


Ved å fokusere på disse helt sentrale sidene av tilbudet vårt, ønsker vi både å gi innhold til og virkeliggjøre begrepet Aktiv omsorg på Øyane, og dermed oppfylle myndighetenes intensjoner.


HMS/Kvalitet er det tredje store satsingsområdet:

"Alle medarbeidere skal ha en arbeidssituasjon som er helsefremmende, meningsfull og inkluderende."  (Overordnet mål, prosjekt "3-2-1 Sammen for et bedre arbeidsmiljø").

Prosjekt "3-2-1 Sammen for et bedre arbeidsmiljø" ga oss anledning til å utvikle og utprøve flere gode arbeidsmiljøtiltak. dette arbeidet skal prioriteres og videreføres i hele planperioden 2011-2013.


SP 2011 s. 1  SP 2011 s. 2

SP 2012 s. 1  SP 2012 s. 2

SP 2013 s. 1  SP 2013 s. 2

 

Strategisk plan 2007-2010

I 2003 reiste 60 ansatte ved Øyane sykehjem til Spania og utarbeidet en strategisk handlingsplan for 2004-2007. Det førte mange positive endringer med seg, bl.a.: 


Risiko-og sårbarhetsanalyse, fallforebyggende tiltak, brukerundersøkelser, kompetansegruppe, frivillig resepsjonstjeneste, sjåførordning, seniorsenter, etiske retningslinjer, holdningsskapende veileder, gruppeleder for nattevakter, ledereutviklingsprogram, ny resepsjon, håndbok for fagstiger, opplæringsprogram for sommervikarer, rehab.skole, opprettelse av korttidsavd, ansettelse av ergoterapeut, mm.
 

Høsten 2007 reiste vi igjen til Spania med samme formål. Gjennom diskusjonsgrupper og kafédialog fikk 60 engasjerte medarbeidere være med på å prege framtidas Øyane.


I 2008 hadde vi fokus på hovedmålet vårt, bl.a. gjennom å arbeide med disse områdene: 


- regler for pauseavvikling
- brukerkonferanse
- fortellergruppe
- seniorpolitikk
- brukersamtaler
- opplæring av nyansatte


Satsingsområdene for 2009 er valgt ut og blir satt ut i livet på forskjellige måter. Dette året har vi spesielt fokus på verdiene våre.
 

 • Et røykfritt Øyane!
 • Ut på tur! (Rhodosferie, bruk bussen, 15 min spasertur for alle)
 • Samtalegruppe
 • Innhold i hverdagen (Aktivitetsdosetten)
 • Ønsker å ha en åpen kultur der man hjelper hverandre på tvers av huset
 • Organisering av husmoroppgavene
 • LØFT kurs
 • Etikk på dagsorden
 • 3-2-1 prosjekt med fokus på vårt felles arbeidsmiljø
 • Lørdagskos på avdelingene i samarbeide med pårørende
 • Bedre samarbeide med påreørende (nyhetsbrev, regelmessige pårørende møter)
 • Effektivt brukervennlig rapporteringssystem
 • Fokus på fysio-og ergoterapitjeneste

SP 2008

SP 2009 s. 1  SP 2009 s. 2

SP 2010 s. 1  SP 2010 s. 2